כתב התחייבות - לימודי המשך

כתב-התחייבות לתשלום שכר לימוד בשנה"ל תשע"ט

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות 

חלק א'

אני החתום מטה:

 

נרשמתי ללימודים במרכז ללימודי תעודה והשתלמויות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (להלן: "המכללה").

הנני מצהיר ומתחייב בזה כדלהמן:

  • הנני מתחייב לשלם את שכר הלימוד לשנה זו, במועדים שייקבעו על ידכם, כולל תשלומים נלווים.

  • הנני מתחייב לפרוע את הסכום במלואו, בהתאם למסלול התשלומים שבחרתי בחלק ב' של כתב ההתחייבות, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה. אם אאחר בפירעון אחד מן התשלומים, למכללה הזכות לתבוע ריבית והצמדה לפי הוראות משרד החינוך.

  • ידוע לי כי כרטיס החשבון שלי במכללה יהווה ראייה סופית ומכרעת למצב חובי למכללה.

  • התחייבות זו תקפה גם אם אפסיק או יופסקו לימודי על-ידי המכללה במשך השנה.

  • החזר כספי במקרה של הפסקת לימודים הינו לפי תקנון שכר הלימוד של המכללה.

  • התאריך הקובע להפסקת הלימודים הוא תאריך ההודעה בכתב של הסטודנט על הפסקת לימודיו בביה"ס ללימודי המשך.

  • כל הודעה, לרבות מכתבי בית-דין, שתשלח על-ידי המכללה בדואר רשום לכתובתי הרשומה מעבר לדף, יראוה כהודעה שנמסרה לידי כעבור 72 שעות מזמן המשלוח.

  • ידוע לי כי במידה ולא אשלם תשלום כלשהו, המכללה רשאית להפסיק את לימודי, וזאת בנוסף לכל אמצעי משפטי ו/או אחר העומד לזכות המכללה, לפעול נגדי בגין אי תשלום חובותיי.

  • ידוע לי כי במידה ולא אשלם את מלוא שכר הלימוד בצרוף התשלומים הנלווים, לא אהיה רשאי לגשת לבחינות ולא אהיה זכאי לקבל תעודה ו/או אישורים על לימודיי.

נוהל הפסקת לימודים:

א. סטודנט אשר החליט להפסיק את לימודיו חייב למסור הודעה בכתב בלבד למזכירות המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות. סטודנט שלא יודיע יחויב לשלם את מלוא שכר הלימוד.

ב. הפסקת לימודים, כאמור בסעיף א', תחייב את הסטודנט בתשלום חלקו היחסי בשכר הלימוד, או דמי המקדמה, הגבוה מבין השניים, בהתאם לתקנון שכ"ל של המכללה.

ג. סטודנט אשר החליט לא להתחיל את לימודיו, חייב למסור הודעה בכתב בלבד למזכירות לפני מועד תחילת הלימודים. גם במקרה זה הטיפול בהחזר כספי יהיה בהתאם לתקנון שכ"ל של המכללה.

ד. כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירות לא תתקבל ולא תחשב כהודעה על הפסקת לימודים.

חלק ב' - אופן התשלום

שים לב - יש לשלם מקדמה לפני מילוי טופס זה אחרת בקשתך לא תטופל.

תשלום יתרת שכר הלימוד לשנת תשע"ח

נא לבחור באפשרות המתאימה

יש לפנות למדור שכ"ל במכללה לקבלה ומילוי של טופס בקשה למורים בשבתון.

שכר הלימוד ייגבה מקרן ההשתלמות (ארגון או הסתדרות) בהתאם לאישור הקרן וכללי הקרן, לאחר מילוי הטופס המצורף. במידה ויהיו הפרשי שכ"ל מעבר למה שקרן השבתון שלך אישרה, יגבה התשלום ממך (יש לבדוק מראש מול הקרן מהו הסכום המאושר לך).

חלק ג':  אישור קבלת הודעות על ידי המכללה:

שימו לב- תהליך תשלום שכר הלימוד שלך לא הושלם עדיין!

על מנת למסור פרטי כרטיס אשראי ולסיים את התהליך יש ליצור קשר עם

מדור שכ"ל בדוא"ל  – dyslimud@dyellin.ac.il

או בטלפונים הבאים (בין השעות 09:00-11:00 בלבד) :

02-6587539, 02-6587564, 02-6558123

או עם המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות- 02-6587528

האחריות על ביצוע המשך התשלום הינה על הסטודנט!

 

קראתי את כתב ההתחייבות, הבנתי את הכתוב בו ואת ההתחייבויות הכספיות והאחרות המוטלות עלי לפיו, אני מאשר בחתימתי את הסכמתי מרצון טוב ולא בכפיה, למלא את ההתחייבויות השונות המפורטות בכתב התחייבות זה.